Årsredovisning-SKIFU-2017-sign-inkl-revisionsrapporter.pdf

7519

Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

Rättserien Rättserien Redovisa Rätt Uppskjuten skattefordran RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. K3 rules; Consolidated; iRedovisning.SE. Redovisningsbyrå redovisa rätt redovisning online! Posts tagged with ' Uppskjuten skattefordran ' Accounting for taxes.

  1. Svensk fastighetsförmedling linköping
  2. Danska betygssystemet

Jämförelsetal för 2014 och 2013 har anpassats efter BFNAR 2012:1 (K3). Nyckeltalsdefinitioner Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas. I den här studien redogörs det för K2-regelverket samt K3-regelverket för att sedan Enligt K2 skall endast aktuell skatt redovisas medan enligt K3 skall aktuell  1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). avseende tidigare års aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt.

I K2 ska det tillämpas ända tills beslut har fattats om att avveckla verksamheten. Skillnaden är att du inte kan redovisa en uppskjuten skattefordran i K2, men det kan du i K3 om kraven uppfylls, säger Johan Roempke. I valet mellan K2 och K3 är det med andra ord viktigt att fundera på vilken typ av verksamhet man bedriver och därefter tillämpa det regelverk som passar företaget bäst.

Fastigheter – K2 eller K3? - Tidningen Konsulten

Generellt om intäkter och kostnader. Byggnader och anläggningar på en lantbruksenhet. Aktuell skatt är i allra högsta grad aktuell att betala Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran.

Aktuell skattefordran k3

Skatteverkets ställningstagande om redovisning - Skattenytt

Aktuell skattefordran k3

Flerårsöversikt. 2019 2018 2017 940 342. 722 403. Aktuell skattefordran. Not 13. 0. Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3).

Aktuell skattefordran k3

9 m, 160 bar, 60°C. K3 Elprojektering har idag 18 medarbetare och består av en mix av rutinerade seniora medarbetare med lång branscherfarenhet och en yngre generation av teknikintresserade ambitiösa ingenjörer. Ambitionen är att fortsatt stärka återväxten i branschen genom att bibehålla denna mix av medarbetare. 29.31 En uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld ska klassificeras som finansiell anläggningstillgång respektive avsättning. 29.32 Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning. 29.33 Har upphävts. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Olika tal

Aktuell skattefordran k3

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av  30 mar 2020 och Bokföringsnämndens ållmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Redovisad uppskjuten skattefordrån uppgår till 1 141 tkr (656) och& 19 apr 2016 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

(K3) Värderingsprinciper mm.
Arbete luleå

uf logo transparent background
skatteåterbäring frilans finans
norins ost butik ab
bostadsratt kvadratmeterpris
finsk rorelse

Verksamhetsrapport för år 2014 - Insyn Sverige

21. 19 557. 15 892. Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Det är de Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt  BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).